TAPU KADASTRO TAKİP

ALIM SATIM

Tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemi


MİRAS İNTİKALİ

Tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın, malikin vefatı ile veraset belgesinde yer alan mirasçıların üzerine geçmesi işlemi


MİRAS TAKSİMİ

Miras yolu ile intikal eden taşınmazların mirasçıları arasında paylaştırılması işlemi


PAY TEMLİKİ

Pay temliki (Miras payının devri), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak(el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi işlemi


İPOTEK / İPOTEK TERKİNİ

İpotek, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmazın teminat gösterilmesi işlemi


TRAMPA

Bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi


TASHİH (DÜZELTME)

Tapu sicilinde yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemi


CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir taşınmazın cinsinin, yapısız iken yapılı, yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem


KAT İRTİFAKI / KAT MÜLKİYETİ

Bir arsa üzerinde yapılması planlanan yapının kat, daire, iş yeri, depo gibi ayrı bölümleri üzerinde yapının tamamlanmasını takiben kat mülkiyetine geçilmesi esas olan, arsanın mülk sahibi ve paydaşları arasında arsa payına bağlı olarak tesis edilen irtifak hakkı


İFRAZ (AYIRMA)

Tapu sicilinde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu sicilinde tescil edilmesi işlemi


TEVHİT (BİRLEŞTİRME)

Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini alması işlemi


YOLA TERK

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün düşülmesi işlemi


ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Bir taşınmazın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakmayı taahhüt etmesi işlemi


BAĞIŞ (HİBE)

Bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemi


DİĞER RESMİ KURUMLAR

VERASET İNTİKAL İLİŞİĞİ

Mirasa dahil taşınmazların devredilebilmesi için intikal vergisinin tamamının ödenmesi halinde ilgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi alınması işlemi.


EMLAK BEYANI

Kişilerin sahip oldukları taşınmazları ispat esasına göre, bağlı bulundukları belediyelerin emlak birimlerine bildirmeleri


RAYİÇ BEDEL ALINMASI

Taşınmazın ilgili belediyeden belirlenen günümüz piyasasındaki alım-satım değerini gösteren belge temini


İMAR DURUMU BELGESİ

Arsa üzerinde ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceğini, inşa edilecek yapının yüksekliğini, terkler, tevhit ve ifraz şartlarını gösteren belgenin ilgili belediyeden temini


DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)


KASKO

KASKO


TRAFİK SİGORTASI

TRAFİK SİGORTASI